Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor alle diensten van AS-opleidingen B.V. Je gaat hiermee akkoord als je ons schriftelijk een opdracht geeft. Alle
medewerkers en opleiders die uit naam van AS-opleidingen B.V. diensten aan jou leveren, zijn aan deze leveringsvoorwaarden gebonden.

1.    Begripsbepaling

2. Totstandkoming trainingen

2.1 De overeenkomst tussen AS-opleidingen B.V. en deelnemer / opdrachtgever komt tot stand door aanmelding door deelnemer / opdrachtgever op de website of door ondertekening van een verstrekte offerte, of de door AS-opleidingen B.V. en deelnemer / opdrachtgever ondertekende bevestiging. Dit kan door schriftelijke ondertekening of middels e-mailverzending.

2.2. De overeenkomst onderscheidt de volgende diensten:

2.3. Wanneer deelnemer / opdrachtgever zich aanmeldt voor een training / vak / vakopleiding, heeft hij 14 dagen bedenktijd. In die periode kan deelnemer / opdrachtgever kosteloos annuleren.

2.4. Als AS-opleidingen B.V. de aanmelding bevestigt, is dat nog geen garantie dat de opleiding doorgaat. AS-opleidingen B.V. kan besluiten de training af te lasten bij onvoldoende deelnemers.

3. Geldigheidsduur offerte

De door AS-opleidingen B.V. uitgebrachte offertes zijn geldig tot twee maanden na de offertedatum.

4. Annuleringsregeling

4.1. Annuleringen door deelnemer dienen schriftelijk aan AS-opleidingen B.V. gemeld te worden.

4.2. Verschuiven door deelnemer van een inschrijving (naar een andere datum) na afloop van de bedenktijd is gelijk aan annuleren.

4.3. Annuleringskosten training

4.3. Bij annuleringen door deelnemer bij een ongeluk of een sterfgeval in de naaste omgeving, wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing voor partijen.

4.4. AS-opleidingen B.V. behoudt zich het recht om een training af te zeggen bij onvoldoende inschrijvingen. Deelnemers worden ten minste twee weken van tevoren geïnformeerd.

4.5. Bij annulering door AS-opleidingen B.V. vervallen de betalingsverplichtingen van de deelnemer/opdrachtgever. Wanneer de betaling reeds heeft plaatsgevonden, wordt het bedrag teruggestort aan deelnemer / opdrachtgever.

5. Garanties

Is de trainer voor een trainingsdag onverhoopt verhinderd, dan zorgt AS-opleidingen B.V. voor een geschikte vervanger, of een voor alle partijen passende oplossing.

6. Overmacht

Bij omstandigheden waar AS-opleidingen B.V. geen invloed op heeft, die tot gevolg hebben dat zij niet of niet geheel aan haar verplichtingen aan deelnemer kan voldoen (overmacht), zal, in goed overleg met deelnemer, de training / het vak worden verplaatst. AS-opleidingen B.V. kan ook besluiten om de fysieke training om te zetten naar een digitale training.

7. Afronding training/vak/vakopleiding

7.1. Iedere training / vak / vakopleiding wordt doorgaans afgesloten met een toets en/of eindopdracht en/of praktijkopdracht en/of paper. Bij afronding hiervan met een voldoende ontvangt deelnemer  een (digitaal) certificaat en/of diploma waarop dit vermeld staat.

7.2. Indien deelnemer de toets of eind-/of praktijkopdracht of paper niet voldoende afrondt volgt een herkansing.

7.3. Indien deelnemer de herkansing voldoende afrondt volgt alsnog een certificaat en anders ontvangt deelnemer een ‘Bewijs van deelname’, mits deelgenomen aan de training/het vak.

7.4  Indien een training afgesloten wordt zonder een toets of eindopdracht, ontvangt deelnemer een ‘certificaat van deelname’.

7.5  Indien deelnemer alle verplichte vakken van de vakopleiding binnen twee jaar heeft gevolgd en de toets met een voldoende heeft afgesloten, ontvangt deelnemer het CPION HBO of post-HBO diploma. Voor alle verplichte vakken geldt een aanwezigheidsplicht.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

8.2. Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn volledig betaald heeft, stuurt AS-opleidingen B.V. een betalingsherinnering waarin opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden om binnen 15 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen. Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen die termijn volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

8.3. Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 8.2 bedoelde termijn betaalt, wordt de factuur automatisch verhoogd met de wettelijke rente. Bij niet- tijdige/volledige betaling zal AS-opleidingen B.V. de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente worden in rekening gebracht bij opdrachtgever.

9. Evaluatie

AS-opleidingen B.V. verzoekt deelnemer mee te werken aan de mondelinge evaluatie na afloop van iedere training/vak en de online evaluatie aan het eind van de vakopleiding.

10. Aansprakelijkheid

AS-opleidingen B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit haar diensten. AS-opleiding B.V. is evenmin aansprakelijk voor materiële schade en letselschade door haar opleidingsactiviteiten. AS-opleidingen B.V. gaat er van uit dat deelnemer – bij geprogrammeerde outdoor-activiteiten – zelf voor een passende verzekering zorgt. AS-opleidingen B.V. schakelt alleen die bureaus in voor outdoor-activiteiten die zelf de aansprakelijkheid op zich nemen en hiervoor verzekerd zijn.

11. Eigendom

Op al het schriftelijke en digitale materiaal dat aan deelnemer ter beschikking wordt gesteld, rust auteursrecht. De copyrights berusten bij de desbetreffende auteurs. Dit materiaal mag dus niet zonder schriftelijke toestemming van AS-opleidingen B.V. verder worden vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld.

12. Vertrouwelijkheid

AS-opleidingen B.V., haar medewerkers en/of door AS-opleidingen B.V. ingeschakelde derden zullen de door de opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

13. Klachten en geschillen

Mocht deelnemer een klacht hebben over de dienstverlening van AS-opleidingen dan gaat AS-opleidingen ervan uit dat deelnemer deze allereerst bespreekt met de trainer/docent. Heeft dat naar mening van deelnemer een onvoldoende resultaat, dan deelnemer een schriftelijk (brief of e-mail) een klacht indienen bij:

AS-opleidingen B.V.
Fluwelensingel 87 | 2806 CE  Gouda
info@as-opleidingen.nl

Direct bij ontvangst wordt de klacht gelezen en beoordeeld. Indien mogelijk wordt direct (binnen 5 werkdagen) contact opgenomen met deelnemer om te kijken of gezamenlijk tot een vergelijk te komen is. Uiteraard wordt de klacht vertrouwelijk behandeld.

Wordt niet tot een vergelijk gekomen of moeten er zaken worden uitgezocht, dan wordt een afspraak gemaakt op welke termijn er op zal worden gereageerd. De trainer zorgt voor de benodigde informatie en komt de afgesproken werkwijze na.

In het geval dat ook in tweede aanleg niet tot een vergelijk wordt gekomen, wordt de klager de mogelijkheid geboden om het geschil voor een bindende uitspraak voor te leggen aan een onafhankelijke derde.

Sprengers Advocaten | Dennis Schwartz
Plompetorengracht 14-16, 3512 CD Utrecht
Email d.schwartz@sprengers.nl

De kosten daarvan worden betaald door AS-opleidingen B.V.. Indien de klager daar niet op in gaat, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van 1 jaar.

14. Aanpassing algemene leveringsvoorwaarden

AS-opleidingen B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) offerte en de (gesloten) overeenkomst wanneer opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij AS-opleidingen B.V.

AS Opleidingen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.