Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor alle diensten van AS-opleidingen B.V. Je gaat hiermee akkoord als je ons schriftelijk een opdracht geeft. Alle
medewerkers en opleiders die uit naam van AS-opleidingen B.V. diensten aan jou leveren, zijn aan deze leveringsvoorwaarden gebonden.

 1. Algemeen
  Wij verplichten ons tot dienstverlening met optimale kwaliteit, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit onze diensten. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor materiële schade
  en letselschade door onze opleidingsactiviteiten. Wij gaan er van uit dat je bij geprogrammeerde outdoor-activiteiten zelf voor een passende verzekering zorgt. Zo zal AS-opleidingen B.V. alleen die bureaus
  inschakelen voor outdoor-activiteiten die zelf de aansprakelijkheid op zich nemen en hiervoor verzekerd zijn.
 2. Totstandkoming trainingen
  2.1. De overeenkomst tussen AS-opleidingen B.V. en de deelnemer/opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de deelnemer/opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier of de daartoe verstrekte offerte, of de door AS-opleidingen B.V. en de deelnemer/opdrachtgever ondertekende
  bevestiging. Dit kan door schriftelijke ondertekening of middels e-mailverzending.
  2.2. De overeenkomst onderscheidt de volgende diensten:
 1. Geldigheidsduur offerte
  3.1. De door ons uitgebrachte offertes zijn geldig tot twee maanden na de offertedatum.
  3.2. Op onze offertes zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing.
 2. Annuleringsregeling
  4.1. Annuleringen door deelnemer dienen schriftelijk aan AS-opleidingen B.V. gemeld te worden.
  4.2. Verschuiven door deelnemer van een inschrijving (naar een andere datum) na afloop van de bedenktijd is gelijk aan annuleren.
  4.3. Annuleringskosten training
  a) bij annulering later dan 2 weken voor
  aanvangsdatum training 100%
  b) bij annulering tussen 2 weken en 4 weken voor
  aanvangsdatum training 60%
  c) bij annulering tussen 4 weken en 8 weken voor
  aanvangsdatum training 35%
  d) bij annulering tussen 8 weken en 13 weken voor
  aanvangsdatum training 10%.
  4.3. Voor annuleringen door deelnemer vanwege een ongeluk of een sterfgeval in de naaste omgeving, wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing voor partijen.
  4.4. AS-opleidingen B.V. behoudt zich het recht om een training af te zeggen bij onvoldoende inschrijvingen. Deelnemers worden ten minste twee weken van tevoren geïnformeerd.
  4.5. Bij annulering door AS-opleidingen B.V. vervallen de betalingsverplichtingen van de deelnemer. Wanneer de betaling reeds heeft plaatsgevonden, wordt het bedrag teruggestort.
 3. Garanties
  Is de trainer voor een trainingsdag onverhoopt verhinderd, dan zorgt AS-opleidingen B.V. voor een geschikte vervanger.
 4. Overmacht
  Als er omstandigheden zijn waar AS-opleidingen geen invloed op heeft (overmacht), dan kan dat tot gevolg hebben dat we onze verplichtingen naar jou (zoals het verzorgen van een training/opleiding) niet of niet
  geheel kunnen voldoen. We zullen dan de module, in goed overleg met jou, verplaatsen.
  Indien noodzakelijk kan een fysieke training ook omgezet worden naar een digitale training.
 5. Afronding training/opleiding
  7.1. Iedere trainingsmodule en de gehele opleiding wordt afgesloten met een toets of eindopdracht. Als je de toets of eindopdracht voldoende afrondt ontvang je een (digitaal) certificaat waarop dit vermeld staat.
  7.2. Indien je de toets of eindopdracht niet voldoende afrondt volgt een herkansing.
  7.3. Indien je de herkansing voldoende afrondt volgt alsnog een certificaat en anders een ‘Bewijs van deelname’, mits je hebt deelgenomen aan de module.
 6. Betalingsvoorwaarden
  8.1. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
  8.2. Indien de deelnemer/opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige
  betaling van de factuur, dan is de deelnemer/opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt de factuur automatisch verhoogd met de wettelijke rente.
 7. Evaluatie
  Wij vragen jou mee te werken aan de mondelinge en schriftelijke evaluatie na afloop van iedere trainingsmodule.
 8. Eigendom
  Op al het schriftelijke en digitale materiaal dat wij jou ter beschikking stellen, rust auteursrecht. De copyrights berusten bij de desbetreffende auteurs. Het mag dus niet zonder schriftelijke toestemming van AS-
  opleidingen B.V. verder worden vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld.
 9. Geheimhouding
  Al jouw persoonlijke, zakelijke en bedrijfsgegevens waarvan wij op de hoogte komen zullen wij geheim houden.
 10. Klachten en geschillen
  Mocht je een klacht hebben over onze dienstverlening dan gaan wij er van uit dat je deze allereerst bespreekt met de trainer. Heeft dat naar jouw mening onvoldoende resultaat, dan kun je schriftelijk (brief of e-mail) een
  klacht indienen bij:

  AS-opleidingen B.V.
  Blekerssingel 37
  2806 AB Gouda
  info@as-opleidingen.nl

  Direct bij ontvangst wordt de klacht gelezen en beoordeeld. Indien mogelijk wordt direct (binnen 5 werkdagen) contact opgenomen met jou om te kijken of gezamenlijk tot een vergelijk te komen is. Uiteraard wordt jouw klacht vertrouwelijk behandeld. Wordt niet tot een vergelijk gekomen of moeten er zaken worden uitgezocht, dan wordt een afspraak gemaakt op welke termijn er op zal worden gereageerd. De trainer zorgt voor de benodigde informatie en komt de afgesproken werkwijze na. In het geval dat ook in tweede aanleg niet tot een vergelijk wordt
  gekomen, wordt de klager de mogelijkheid geboden om het geschil voor een bindende uitspraak voor te leggen aan een onafhankelijke derde.

  Pallas Advocaten B.V.
  Marten Meesweg 8
  3068 AV Rotterdam
  Telefoon +31 (0) 85 070 47 12
  Email info@pallas.nl
  De kosten daarvan worden betaald door AS-opleidingen B.V. Indien de klager daar niet op in gaat, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard
  voor de duur van 1 jaar.
 11. Aanpassing algemene leveringsvoorwaarden
  AS-opleidingen B.V. behoudt zich het recht voor de AlgemeneVoorwaarden tussentijds aan te passen

AS Opleidingen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.